HÌNH HỘP CHỮ NHẬT: CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

-
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, Hóa
Đường thẳng
Hình tam giác
Các trường vừa lòng tam giác bằng nhau
Hình thang
Hình bình hành
Hình thoi
Hình chữ nhật
Công thức, cách tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, biện pháp tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích nhì đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng lớn là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- hy vọng tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài với chiều rộng nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới mặt đáy bằng tích của chiều dài cùng chiều rộng.

2. Một vài dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng quy tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 6cm và chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, search chu vi đáy hoặc độ cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tìm tổng chu vi lòng theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng rứa vào cách làm để tìm các đại lượng chưa biết.

Ví dụ. mang đến hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 và nửa chu vi mặt đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán bao gồm lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, đánh tường …)

Phương pháp: Cần xác định xem diện tích cần tìm kiếm là diện tích xung xung quanh hay diện tích toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. một căn phòng ngoại hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Người ta mong mỏi quét vôi những bức tường bao phủ và trằn của hộ gia đình đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao quanh của hộ gia đình đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích nai lưng của ngôi nhà đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích yêu cầu quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài bác tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 3m và độ cao dài 4m. Tín đồ ta buộc phải quét vôi tường và trần nhà trong ngôi nhà đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích các cửa và hành lang cửa số là 11,25m2?

Bài 3. một chiếc thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài cùng kém chiều dài 1,2m, độ cao dài 1,5m. Tín đồ ta tô cả mặt trong cùng mặt ngoài của thùng, cứ 2m2 thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đang sơn kết thúc cái thùng đó.

Bài 4. một chiếc thùng hình dáng hộp chữ nhật có chiều rộng lớn 4dm, độ cao 3,5dm và ăn mặc tích một lòng là 70dm2. Tính diện tích s toàn phần của mẫu thùng đó.

Bài 5. Hải bắt buộc làm 2 mẫu thùng hình lập phương bởi sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải yêu cầu cần bao nhiêu m2 sắt?

b) Hải tính tô cả bên phía trong và bên ngoài 2 loại thùng đó thì đề nghị mua bao nhiêu kg sơn, hiểu được cứ 20m2 thì yêu cầu 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích s xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7.

Xem thêm: Cách giao tiếp với chó không? dogspeak: người phiên dịch chó 4+

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích s đáy là 625cm2. Hỏi diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài 8. cho một hộp giấy hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ nhất, biết chiều lâu năm 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10. Một chống họp hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm là , chiều rộng yếu chiều lâu năm 20dm, độ cao 35dm. Bạn ta hy vọng quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía vào phòng. Hiểu được diện tích các cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên cùng gia sư dành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Hình hộp chữ nhật: phương pháp tính diện xung quanh, diện tích s toàn phần và thể tích

Thế nào là hình hộp chữ nhật? cách tính diện xung quanh, diện tích s toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật ra sao học sinh đã được tò mò trong lịch trình Toán 5, bậc biểu học. Tuy nhiên, phần kiến thức và kỹ năng hình học tập này cũng tương đối nhiều công thức, ko phải học viên nào cũng tiện lợi nắm bắt. Hôm nay, trung học phổ thông Lê Hồng Phong để giúp bạn ôn lại mảng kiến thức hình học vô cùng quan trọng này nhé !

I. Núm nào hotline là hình hộp chữ nhật ?


Related Articles

1, Định nghĩa: 

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật: cách tính diện xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích

Hình hộp chữ nhật là 1 trong hình không gian có 6 mặt hồ hết là hình chữ nhật. Nhị mặt đối lập nhau của hình chữ nhật được xem như là hai mặt đáy của hình chữ nhật. Những mặt còn sót lại đều là mặt bên của hình chữ nhật.

*
*
*
*

Trong đó:

D là độ dài con đường chéoa là độ dài hình hộp chữ nhậtb là chiều rộng lớn hình hộp chữ nhậth là chiều cao của hình hộp chữ nhật

VI: bài tập vận dụng

Bài 1:

Một bồn nước hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 7 m, chiều rộng bởi 1⁄2 chiều lâu năm và độ cao là 1,5 m. Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của bồn nước đó.

Bài 2:

Một phòng học tập hình vỏ hộp chữ nhật có form size như sau: lâu năm 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m. Tín đồ ta đề xuất sơn tường và trần nhà đất của căn phòng này biết tổng diện tích những cửa bởi 8,1 m2. Hãy tính diện tích cần quét sơn của căn phòng.

Bài 3:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 420 cm2 và có chiều cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 4:

Người ta làm một cái hộp bởi bìa hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm. Tính diện tích s bài dùng để triển khai mọt dòng hộp đó. (không tính mép dán)

Bài 5:

Một căn phòng ngoại hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 6m, chiều rộng 3,6m, độ cao 3,8m.

Người ta mong mỏi quét vôi vào các bức tường bao quanh và trằn của ngôi nhà đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích những cửa bằng 8 m2. (chỉ quét bên trong phòng)

Bài 6:

Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 centimet và độ cao 12 cm.

b) Chiều nhiều năm 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều lâu năm 4/5 m, chiều rộng 2/5 m và chiều cao 3/5 cm.

Bài 7:

Một cái hộp bởi tôn (không bao gồm nắp) những thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 30 cm, chiều rộng đôi mươi cm, chiều cao 15 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó. (không tính mép hàn).

Bài 8:

Một mẫu hộp những thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10cm. Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào các mặt bao phủ và dán giấy màu quà vào hai mặt đấy của hộp đó (chỉ dán phương diện ngoài). Hỏi diện tích giấy color nào lớn hơn và to hơn bao nhiêu xăng – ti -mét vuông?

Hướng Dẫn Giải những Bài Tập

Bài 1: các em giải bài xích tập này như sau:

– cách 1: kiếm tìm chiều rộng của bể nước– cách 2: Tìm diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần bởi công thức vẫn có.

Bài 2:

* giải pháp làm: ko kể diện tích cửa thì diện tích s xung quanh chống học đó là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật gồm chiều dài, chiều rộng lớn và chiều cao như đề bài đã cho.

– diện tích s cần quét sơn của phòng học vẫn bằng diện tích s cần quét sơn bao bọc (trừ diện tích s cửa) cộng với diện tích s một lòng (trần nhà).

* bài bác giải mẫu:

Diện tích bao phủ phòng học là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích nai lưng nhà ở trong phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích bắt buộc quét sơn của nhà học đó là:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Câu 3:

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bởi chu vi lòng nhân với chiều cao nên chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh phân tách cho chiều cao, ta có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 4:

Diện tích bìa dùng để làm hộp đó là diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để gia công hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 5:

Bài giải:

Diện tích bao quanh của hộ gia đình là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của hộ gia đình là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích nên quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Bài 6:

a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Bài 7:

Diện tích bao quanh của mẫu hộp là:

(30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x trăng tròn = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để triển khai cái vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Bài 8:

Tính diện tích s giấy color vàng, tức diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu đỏ, tức diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích s giấy màu đỏ to hơn diện tích giấy màu tiến thưởng là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Đáp số: 100 cm2

Bài 1: Một bể chứa ngoại hình hộp chữ nhật.Chiều rộng với chiều nhiều năm tỉ lệ cùng với 4 và5,chiều rộng lớn và độ cao tỉ lệ cùng với 5 cùng 4.Thể tích của bể cất là 64cm3. Tính chiều dài, chiều rộng, độ cao của bể.

Bài 2: diện tích s toàn phần của một hình lập phương là 486m2. Tính thể tích củahình lập phương đó.

Bài 3: cho hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt là 6 hình thoi bởi nhau, cạnh bằng 5 cm.Biết0BAD 60. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài 4: Một phòng học hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8m, chiều rộng 5m, chiềucao 4m. Người ta định quét vôi phía trong tất cả trần nhà. Hỏi số tiền buộc phải trả làbao nhiêu,biết rằng phòng đó hai cửa ngõ ra vào form size 2,2m x 1,2m và tư cửasổ kích thước 1,4m x 0,8 m và giá bán quét vôi là 1050đ một mét vuông.

Bài 5: Một người thuê mướn thợ sơn mặt trong cùng mặt ngoài một cái thùng sắt không có nắp đậy dạng hình vỏ hộp chữ nhật chiều nhiều năm 1,3m; chiều rộng lớn 0,8m; độ cao 1,5m. Hỏi bạn ấy yêu cầu trả bao nhiêu tiền để sơn cái thùng đó, hiểu được tiền đánh 1m2 là 35000 đồng?

Bài 6: Người ta xây cất tường rào xung quanh một chiếc hồ hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 45m, chiều rộng kém chiều lâu năm 23,5m, bức tường chắn cao 1,6m. Cứ mỗi m2 tiêu tốn hết 40000 đồng. Hỏi xây bức tường chắn đó hết tất cả bao nhiêu tiền?

Câu 7: Một căn phòng những thiết kế hộp chữ nhật có chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Người ta muốn quét vôi các bức tường xung quanh và è của căn hộ đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Vậy là chúng ta vừa được ôn lại phần kiến kiến hình hộp chữ nhật vô cùng đặc trưng rồi đề xuất không? giờ đây các cách làm tính chu vi hình hộp chữ nhật, diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, thể tích hình hộp chữ nhât… chắc các bạn đã nắm vững rồi. Xung quanh ra, các công thức tính chu vi và diện tích hình tròn cũng đã được Zicxzbooks.con reviews rất chi tiết. Bạn có thể tìm phát âm thêm.